Znakowanie betonu i prefabrykatów betonowych

Nasze rozwiązania świetnie sprawdzą się na suchym lub wilgotnym betonie.

EBS-260 i EBS-250 – możliwości nanoszenia znaków:

 • znaki alfanumeryczne
 • logo Producenta/Odbiorcy/Dystrybutora
 • znak CE
 • znak budowlany
 • numer normy zharmonizowanej
 • znaki graficzne
 • formaty daty i czasu
 • licznik rosnący, malejący, kaskadowy
 • rejestry specjalne
 • identyfikacja operatora
 • symbole
 • kody kreskowe, kody QR
Znakowanie betonu i prefabrykatów betonowych - Handjet EBS 260 mozliwosci wydrukow na prefabrykatach betonowych

Korzyści wynikające z oznakowania produktów:

 • łatwa identyfikowalność
 • reklama poprzez umieszczenie logo na produkcie
 • identyfikacja produktu nawet po 5 latach od produkcji
 • potwierdzenie jakości produktu poprzez estetyczne znakowanie
 • spełnienie wymogów norm budowlanych

Korzyści dla producentów prefabrykatów betonowych przy wykorzystaniu drukarek EBS:

 • gwarancja współpracy z Producentem
 • możliwość zainstalowania drukarki w linii produkcyjnej
 • możliwości używania mobilnej, bezprzewodowej drukarki atramentowej
 • poprzez produkcję w Polsce (Wrocław) krótki czas realizacji zamówień materiałów eksploatacyjnych z możliwością samodzielnego odbioru
 • poprzez produkcję w Polsce (Wrocław) szybki czas realizacji zamówionej drukarki

Zasady i warunki umieszczania oznakowania CE1.

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na dokumentach towarzyszących.

Oznakowaniu CE towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i jednoznaczny sposób określić nazwę i adres produ­centa, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu. Może mu towarzyszyć pikto­gram lub inny znak wyraźnie wskazujący na szczególne zagro­żenie lub zastosowanie.

Znakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowla­nych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 4 i 6 Poprzez  umieszczenie  lub  zlecenie  umieszczenia  oznakowania  CE  producent  wskazuje,  że  bierze  na  siebie  odpowiedzialność  za  zgodność   wyrobu   budowlanego   z   deklarowanymi   właściwo­ściami  użytkowymi  oraz  za  jego  zgodność  ze  wszystkimi  mają­cymi   zastosowanie   wymaganiami   określonymi   w   niniejszym   rozporządzeniu  i  innym  stosownym  ustawodawstwie  harmonizacyjnym  Unii  odnoszącym  się  do  umieszczania  tego  oznakowania.

Więcej informacji TUTAJ.

Test światłotrwałości nadruków atramentów stosowanych w drukarkach typu Handjet® EBS-250 i EBS-260 na powierzchni betonu.

Na powierzchni betonu wykonano nadruki przy zastosowaniu następujących atramentów pigmentowych i barwnikowych:

 • XI10047/XI40047 Atrament Czarny P 47 B,
 • XI10210 / XI40210 Atrament Niebieski P 10 A
 • XI10222/XI40222 Atrament Czerwony P 22 A,
 • XI10012 / XI40012 Atrament Niebieski P 12 B,

Nadruki poddano naświetlaniu w komorze starzeniowej, łącznie na okres symulujący 5-letni czas naświetlania w warunkach naturalnych dla Europy Środkowej. Po symulacji 1, 2, 3 i 4 lat dokonywano oceny odbarwienia się nadruków

Do oceny odbarwienia nadruków zastosowano dwie metody: ocena wizualna (fot. 1A) i badanie składowych barw w przestrzeni barwnej CIEL*a*b* bez użycia filtrów barwometrycznych, przy świetle D50/2° zgodnie z normą ISO 12647-1. Różnicę kolorystyczną ΔE podano według metody CIEDE2000. Pomiarów dokonano za pomocą spektrofotometru (wyniki: Tabela A1)

Znakowanie betonu i prefabrykatów betonowych - 5 lat
fot. 1A
ATRAMENTSYMULOWANY
OKRES
WYNIKWYNIK
ΔE / SUB
XI10047/XI400475 latNadruk niezmieniony po symulacjiΔE = 0,68
SUB= 2,1%
XI10210/XI402105 latNadruk częściowo wyblakł po symulacjiΔE = 4,68
SUB= 12,4%
XI10222/XI402225 latNadruk niezmieniony po symulacjiΔE = 3,68
SUB= 9,7%
XI10012/XI400125 latNadruk częściowo wyblakł po symulacjiΔE = 0,86
SUB= 2,4%
Tabela A1

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż nadruki wykonane atramentami pigmentowymi XI10047/XI40047, XI10210/XI40210, XI10222/XI40222, XI10012/XI40012) na powierzchni betonu w warunkach eksperymentu są odporne na działanie promieni słonecznych przez okres ponad 5 lat.

Proponowane produkty do znakowania prefabrykatów betonowych / powierzchni betonowych :