DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej „Warunkami”) określenia należy rozumieć:

 1. EBS – EBS Ink-Jet Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres spółki: 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska nr 13, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000169905;
 2. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej nie będące konsumentami wskazane jako kupujący w Zamówieniu;
 3. Towar – drukarki, części zamienne (podzespoły), akcesoria, materiały eksploatacyjne będące przedmiotem sprzedaży;
 4. Usługi – montaż, uruchomienie lub wszelkiego rodzaju usługi serwisowe, wsparcie techniczne lub usługi szkoleniowe świadczone przez EBS na rzecz Klienta;
 5. Oferta – oświadczenie Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
 6. Zamówienie – oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;

§2

 1. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług zawieranych przez EBS z Klientem i stanowią ich integralną część, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnienia Stron nie stanowią inaczej.
 2. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.
 3. Wszelkie informacje, wyjaśnienia lub uściślenia ustne pochodzące od EBS muszą być pisemnie potwierdzone przez upoważnionego pracownika EBS by stały się wiążące.
 4. Sprzedaż Towaru i świadczenie Usług odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

ZAWARCIE UMOWY

§3

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia bez zmian i zastrzeżeń w stosunku do Oferty i Warunków, o ile Zamówienie zostało złożone w terminie związania EBS Ofertą. Przyjmuje się, że Klient zapoznał się z treścią Warunków i wyraża zgodę, aby umowa została zawarta z ich zastosowaniem.
 2. EBS jest związany Ofertą w terminie w niej wskazanym, a w braku wskazania takiego terminu przez okres 30 dni od daty jej sporządzenia.

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

§4

 1. Cena Towaru obejmuje koszty opakowania Towaru, załadunku, transportu do wskazanego przez Klienta miejsca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku drukarek wymagających montażu, cena obejmuje także montaż.
 2. Ceny wskazane w ofercie są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT.
 3. Faktura wystawiana jest po wydaniu Towaru z magazynu EBS. Termin płatności faktur określony jest w Ofercie. Zapłata ceny następuje na rachunek bankowy EBS wskazany w fakturze VAT. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego EBS.
 4. W przypadku opóźnienia w płatności naliczane są maksymalne odsetki za opóźnienie (art. 481 § 21c.).
 5. Dostarczony Towar pozostaje własnością EBS aż do pełnej zapłaty ceny. Po jej zapłacie własność Towaru przechodzi na Kupującego. Klient może używać Towar od daty jego odbioru do dnia upływu terminu płatności.
 6. W przypadku niedokonania zapłaty ceny sprzedaży w terminie, EBS wezwie Klienta do zapłaty wyznaczając mu w tym celu dodatkowy, 7-dniowy termin pod rygorem odstąpienia od umowy lub od umowy odstąpi.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez EBS, Klient wyda Towar EBS w terminie 3 dni roboczych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W przypadku nie wydania Towaru w ww. terminie, EBS naliczy Klientowi karę umowną w wysokości 2 % ceny Towaru za każdy dzień opóźnienia.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej EBS obciąży Klienta kosztami za jego używanie (zużycie) według stawek za najem tego rodzaju Towaru zgodnie z cennikiem EBS lub kosztami związanymi z uszkodzeniem Towaru stanowiącymi różnicę pomiędzy ceną Towaru nowego, a uszkodzonego.

DOSTAWA

§5

 1. Towar dostarczany jest przez EBS do miejsca wskazanego przez kupującego w Zamówieniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie wskazanym w Ofercie.
 2. EBS dopuszcza możliwość zmiany przez Klienta wskazanego miejsca dostawy, pod warunkiem powiadomienia o tym EBS co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy.
 3. W przypadku zwłoki EBS z dostarczeniem Towaru, Klient może wezwać EBS do wykonania umowy wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Klient jest uprawniony do naliczenia EBS kary umownej w wysokości 1 % ceny niedostarczonego w terminie Towaru za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kary umownej nie może przekroczyć 10 % ceny danego Towaru.
 4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy na skutek zwłoki EBS, wszelka odpowiedzialność EBS ogranicza się do wysokości kary umownej, o której mowa w ust. 3.
 5. Towar może być dostarczony według wyboru EBS: albo bezpośrednio przez EBS albo za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez EBS, za pokwitowaniem odbioru.
 6. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta z momentem wydania Towaru, przez który należy rozumieć:
 1. Klient zobowiązany jest zapewnić odpowiednie siły i środki umożliwiające wyładunek Towaru.
 2. W przypadku dostawy realizowanej za pośrednictwem przewoźnika, Klient każdorazowo zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania Towaru przed pokwitowaniem jego odbioru przewoźnikowi. Przyjmuje się, ze pokwitowanie odbioru oznacza dostarczenie Towaru w stanie nienaruszonym.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania w jakikolwiek sposób Klient zobowiązany jest w obecności przewoźnika zbadać stan Towaru i sporządzić z tych czynności stosowny protokół oraz w miarę możliwości sporządzić fotografie. W przypadku stwierdzenia, że Towar nie jest uszkodzony Klient powinien pokwitować odbiór Towaru, natomiast w przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru Klient powinien odmówić odbioru. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić EBS celem ustalenia sposobu dalszego postępowania, a także przesłać EBS protokół wraz z fotografiami. Do czasu odebrania uszkodzonego opakowania przez EBS, Klient zobowiązany jest je zabezpieczyć w należyty sposób umożliwiający EBS dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Zasady i termin odbioru uszkodzonego opakowania zostaną ustalone przez Strony.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 EBS nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru w terminie.

MONTAŻ

§6

 1. W przypadku dostawy drukarek wymagających montażu, montaż jest przeprowadzany przez wykwalifikowanego serwisanta EBS bezpośrednio po dostarczeniu drukarki do Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest poinformować EBS o wymaganiach montażowych, rodzajach maszyn lub linii technologicznych, z którymi drukarka ma współpracować na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy, chyba że z uwagi na specyfikę Zamówienia Strony ustaliły dłuższy termin. W przypadku niedopełnienia przez Klienta powyższego obowiązku EBS przyjmuje, iż sposób montażu jest standardowy tj. wskazany w instrukcji obsługi, a Klient zobowiązuje się ponieść ewentualne, zwiększone koszty montażu (materiał, roboczogodziny).
 3. Klient zobowiązany jest przygotować i udostępnić EBS odpowiednio przygotowane miejsce montażu, spełniające wskazane w instrukcji wymogi co do warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność) oraz posiadające dostęp do zasilania w energię elektryczną ~ [230V], a także umożliwić dostęp do sprężonego powietrza, o ile montaż będzie tego wymagał. Miejsce montażowe powinno być bez zakłóceń dostępne dla serwisanta EBS przez 8 godzin, chyba że strony ustaliły inaczej ze względu na specyficzne warunki montażu.
 4. Po zakończeniu montażu serwisant EBS wraz z osobą upoważnioną przez Klienta dokonują pierwszego uruchomienia drukarki celem sprawdzenia prawidłowości jej działania i montażu oraz dokonują stosownego wpisu w Protokole Instalacji.

SZKOLENIA

§7

 1. Serwisant EBS przeszkoli wskazany przez Klienta personel odpowiedzialny za obsługę drukarki, w czasie i terminie uzgodnionym z Klientem. W przypadku drukarek wymagających montażu szkolenie jest obowiązkowe i jest warunkiem koniecznym do udzielenia przez EBS gwarancji na taką drukarkę.
 2. Klient zapewni, aby uczestnicy szkolenia posiadali odpowiednie kwalifikacje techniczne i znali język polski.
 3. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu EBS wyda wyłącznie osobom, które faktycznie będą brały udział w całym szkoleniu.
 4. Na wniosek Klienta, EBS przeprowadzi szkolenie dla personelu Klienta także w okresie eksploatacji drukarki.
 5. Zasady, terminy i czas szkolenia, o którym mowa w ust. 4 zostaną określone w odrębnej Ofercie.
 6. Szkolenia mogą odbywać się u Klienta lub w siedzibie EBS. W przypadku szkoleń prowadzonych w siedzibie EBS, Klient we własnym zakresie pokrywa wszelkie koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem uczestników szkolenia.

WARUNKI GWARANCJI

§8

 1. EBS udziela Klientowi gwarancji jakości na sprzedawany Towar. EBS gwarantuje, iż Towar będzie miał cechy opisane w Ofercie oraz instrukcji obsługi i będzie działał zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi dotyczącymi danego Towaru.
 2. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na rzecz pierwotnego Klienta Towaru i nie może zostać przeniesiona na osobę trzecią.
 3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem udzielenia i obowiązywania gwarancji jest:
 1. Okres gwarancji wynosi:
 1. Okres gwarancji liczony jest od:

§9

 1. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Towaru, powstałe z przyczyn tkwiących wyłącznie w sprzedanym Towarze i samoistnie z niego wynikające, w tym wady spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
 2. Gwarancją na Towar nie są objęte wady nie powstałe z powodów obciążających EBS, a w szczególności spowodowane:
 1. Gwarancja na Towar nie obejmuje także wad wynikających z normalnego zużycia. Gwarancja na drukarki nie obejmuje elementów drukarki podlegających normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, w szczególności materiałów eksploatacyjnych lub innych części wymienionych w załączniku do Oferty lub w dokumentacji technicznej.
 2. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą czynności, do których dokonywania zobowiązany jest Klient, tj. w szczególności konserwacje, czyszczenie, regulacje, sprawdzanie działania, korekta błędów obsługi programowania lub parametrów użytkownika.
 3. Gwarancja wygasa pierwszego dnia po bezskutecznym upływie terminu przeprowadzenia przeglądu serwisowego zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Oferty.
 4. Odpowiedzialność EBS za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§10

 1. W ramach gwarancji EBS zobowiązuje się do usunięcia wady ujawnionej i zgłoszonej w okresie gwarancji. Wada zostanie usunięta w terminie uzgodnionym z Klientem.
 2. Usunięcie wad może nastąpić poprzez naprawę Towaru lub wymianę jego wadliwych elementów, według wyboru EBS.
 3. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wady Towaru uniemożliwiającej jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, która podlegała już trzykrotnie naprawie przez EBS z tej samej przyczyny albo w przypadku stwierdzenia przez EBS, że wada jest nieusuwalna, EBS dokona wymiany Towaru na nowy wolny od wad. Wymiana Towaru nastąpi w terminie uzgodnionym z Klientem. EBS może uzależnić wymianę Towaru od zwrotu Towaru wadliwego.
 4. W przypadku, gdy okaże się, że wymiana Towaru na ten sam model nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od EBS (np. wycofanie modelu z produkcji) EBS, w ramach realizacji obowiązków gwarancyjnych może wymienić Towar na inny model o parametrach technicznych i funkcjonalnych najbardziej zbliżonych do Towaru wadliwego.
 5. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o okres naprawy liczony od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 1 do daty potwierdzenia dokonania naprawy.
 6. W przypadku wymiany Towaru na nowy wolny od wad okres gwarancji biegnie na nowo od daty dostarczenia przez EBS nowego Towaru.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§11

 1. Zgłoszenia reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis wady i związanych z nią nieprawidłowości oraz okoliczności jej powstania. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię faktury.
 2. Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres: service@ebs-inkjet.pl lub faksem (tel.: 71 373 32 69 oraz potwierdzić telefonicznie ( tel.: 71 367 04 11).
 3. EBS odnotuje zgłoszenie wpisując datę oraz godzinę przyjęcia zgłoszenia, sposób zgłoszenia oraz dane osoby zgłaszającej oraz potwierdzi Klientowi przyjęcie zgłoszenia.
 4. Naprawa Towaru może być dokonana, według wyboru EBS, u Klienta lub w serwisie EBS.
 5. EBS pokrywa koszty:
 1. Kupujący może wycofać zgłoszenie reklamacyjne w każdym czasie. W takiej sytuacji EBS obciąży Klienta kosztami dojazdu do Klienta lub transportu, jeżeli odwołanie nastąpiło po rozpoczęciu przez serwisanta podróży do Klienta lub po wysłaniu przez EBS transportu celem odbioru Towaru od Klienta, według stawek obowiązujących w cenniku EBS lub stosownie do udokumentowanych kosztów.
 2. W przypadku stwierdzenia przez serwisanta, że wada nie jest objęta gwarancją, przed przystąpieniem do naprawy EBS przedstawi Klientowi szacunkowe koszty naprawy. W przypadku, gdy nieobjęta gwarancją naprawa ma być dokonywana u Klienta, Klient pokryje koszty dojazdu serwisanta według stawek obowiązujących w cenniku usług serwisowych EBS.

§12

 1. W przypadku dokonywania naprawy u Klienta, Klient zobowiązany jest zapewnić serwisantowi odpowiednie warunki do naprawy opisane w § 6 ust. 3 zdanie pierwsze przez cały czas niezbędny do dokonania naprawy.
 2. W przypadku niedopełnienia przez Klienta obowiązków, o których mowa w ust. 1 EBS może obciążyć Klienta kosztami za czas przestoju serwisanta liczonymi jak za roboczogodzinę pracy zgodnie z cennikiem usług serwisowych EBS.
 3. Dokonanie naprawy Towaru potwierdzone zostanie odpowiednim wpisem serwisanta w Protokole Serwisowym oraz pisemnym potwierdzeniem przez osobę upoważnioną ze strony Klienta.

§13

 1. W przypadku dokonywania naprawy w serwisie EBS, Klient zobowiązany jest do prawidłowego, tj. zgodnego z instrukcją EBS opakowania Towaru. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcją opakowania Towaru, ryzyko ewentualnego uszkodzenia Towaru ponosi Klient.
 2. EBS może odebrać Towar od Klienta samodzielnie lub za pośrednictwem przewoźnika. Uzgodniony przez strony termin naprawy liczony jest od daty otrzymania Towaru przez EBS.
 3. Po dokonaniu naprawy EBS odsyła Towar samodzielnie lub za pośrednictwem przewoźnika. W przypadku skorzystania z usług przewoźnika postanowienia § 5 ust. 7-10 stosuje się odpowiednio.
 4. Za datę dokonania naprawy uważa się datę pokwitowania odbioru Towaru przez Klienta.

USŁUGI SERWISOWE

§14

 1. EBS świadczy na rzecz Klienta usługi wsparcia technicznego dotyczącego sprzedanych Towarów przez telefon lub e-mail w ramach uzgodnionej ceny.
 2. EBS może świadczyć na rzecz Klienta usługi serwisowe pogwarancyjne lub pozagwarancyjne, na zasadach przez strony uzgodnionych w odrębnej umowie.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI EBS

§15

 1. EBS nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wyniknęło wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają, że „siła wyższa” oznacza w szczególności: powodzie, pożary, wojny, stany wyjątkowe, inne klęski żywiołowe, strajki, uderzenia pioruna, nieprawidłowe działanie standardowych systemów elektronicznych lub programów komputerowych, brak dostaw lub opóźnienia w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do wykonania umowy, zakłócenia w transporcie oraz inne czynniki znajdujące się poza kontrolą EBS.
 2. W przypadku zaistnienia siły wyższej EBS powiadomi Klienta o tym fakcie niezwłocznie. Jeżeli z powodu siły wyższej dostawa Towaru okaże się niemożliwa w terminie kolejnych 30 dni od daty zawiadomienia, każda ze stron może od umowy odstąpić.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Towaru EBS nie ponosi odpowiedzialności za przestoje, straty produkcyjne lub innego rodzaju koszty niewiązane z Towarem.

TAJEMNICA HANDLOWA

§16

 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności EBS, które nie są publicznie znane mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 tj.).
 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niż wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.
 3. Klient podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.
 4. Jeżeli Klient zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności EBS, zawiadomi o tym EBS i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze zobowiązanie obowiązuje bezterminowo i może być wypowiedziane przez Kupującego nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od wypowiedzenia lub rozwiązania lub wykonania umowy.
 5. Bez pisemnej zgody EBS Klient nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych EBS, ani też powoływał się na związki gospodarcze z EBS w jakimkolwiek celu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§17

 1. Zmiana Warunków może nastąpić w trybie zmiany umowy.
 2. Wszelkie powiadomienia dokonywane między stronami w ramach realizacji umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem urządzeń umożliwiających komunikację na odległość, w szczególności e-mail lub fax, z zastrzeżeniem ust. 3. Korespondencja do EBS powinna być kierowana:

za wyjątkiem zgłoszeń reklamacyjnych, których należy dokonywać na adres i numery wskazane w § 11 ust 2.

 1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Do umowy zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby EBS.

Zastrzega się, że obowiązuje najnowsza wersja dokumentu dostępna w siedzibie spółki.

podstawa: 2018/05/01662#1(20190522)